Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Knjižnica » Doktorske disertacije

Doktorske disertacije

Popis obranjenih doktorskih radova na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od 31. srpnja 2013. godine

RB Autor Datum obrane Naziv doktorata Mentor Pregled (PDF verzija)
1. Dr. sc. Vjekoslav Tadić 17.11.2013. Utjecaj tehničkih čimbenika raspršivanja na pokrivenost lisne površine u trajnim nasadima Prof. dr. sc. Đuro Banaj PDF
2. Dr. sc. Monika Marković 06.12.2013. Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i kvalitetu zrna hibrida kukuruza (Zea mays L.) Prof. dr. sc. Jasna Šoštarić PDF
3. Dr. sc. Tina Bobić 18.06.2014. Povezanost morfoloških, muznih i zdravstvenih značajki vimena krava Prof. dr. sc. Pero Mijić PDF
4. Dr. sc. Vlado Babić 18.07.2014. Procjena stabilnosti kvantitativnih svojstava hibrida kukuruza Prof. dr. sc. Vlado Guberac PDF
5. Dr. sc. Nataša Romanjek Fajdetić 28.04.2014. Utjecaj supstrata na dinamiku prinosa i sadržaj Pb, Cd, Fe i Zn u plodu šampinjona Agaricus bisporus Doc. dr. sc. Brigita Popović PDF
6. Dr. sc. Bojana Brozović 18.07.2014. Utjecaj ozimih pokrovnih usjeva na populaciju korova u ekološkom uzgoju kukuruza kokičara (Zea mays everta Sturt.) Prof. dr. sc. Bojan Stipešević PDF
7. Dr. sc. Hava Mahmutović 09.10.2014. Utjecaj genotipa i sustava držanja na kvalitetu pačjeg mesa dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, prof.emer. PDF
8. Dr. sc. Draženko Budimir 06.11.2014. Utjecaj okolišnih i genetskih čimbenika na sadržaj ureje u mlijeku krava holštajn pasmine Prof. dr. sc. Pero Mijić PDF
9. Dr. sc. Ivana Klarić 14.11.2014. Proizvodni i zdravstveni učinci propolisa i pčelinje peludi kao dodataka hrani tovnih pilića prof. dr. sc. Matija Domaćinović PDF
10. Dr. sc. Dragan Solić 06.02.2015. Predviđanje trajanja servisnog razdoblja krava prema količini i sastavu mlijeka na početku laktacije izv. prof. dr. sc. Vesna Gantner PDF
11. Dr. sc. Dario Iljkić 06.02.2015. Genotipski i agroekološki utjecaji na koncentracije mikroelemenata i prinos kukuruza izv. prof. dr. sc. Mirta Rastija PDF
12. Dr. sc. Vladimir Zebec 07.05.2015. Dinamika kalija i usporedba metoda za određivanje pristupačnog kalija u tlima istočne Hrvatske izv. prof. dr. sc. Domagoj Rastija PDF
13. Dr. sc. Boris Lukić 08.05.2015. Primjena genomskih informacija u selekciji nerasta na koncentracije skatola i androstenona prof. dr. sc. Goran Kušec PDF
14. Dr. sc. Vesna Tomaš 11.05.2015. Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite prof. dr. sc. Mirjana Brmež PDF
15. Dr. sc. Manuela Grčević 05.06.2015. Obogaćivanje konzumnih jaja luteinom dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, prof.emer. PDF
16. Dr. sc. Ankica Sarajlić 09.07.2015. Utjecaj abiotskih čimbenika na pojavu kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner) prof. dr. sc. Emilija Raspudić PDF
17. Dr. sc. Davor Balaž 10.07.2015. Konkurentnost hrvatske proizvodnje i prerade pšenice na tržištu Europske unije prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić PDF
18. Dr. sc. Neška Vukšić 10.07.2015. Utjecaj selena na raspodjelu teških metala u tkivima jelena lopatara (Dama dama L.)“ prof. dr. sc. Marcela Šperanda PDF
19. Dr. sc. Marija Ravlić 04.12.2015. Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova izv. prof. dr. sc. Renata Baličević PDF

Dokumenti