Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek » Knjižnica » Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost

  1. Izdavačka djelatnost Fakulteta rezultat je znanstvenog i stručnog rada njegovih djelatnika i kao takva pridonosi afirmaciji i razvitku Fakulteta, te uz bibliotečni fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.
  2. Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga, zbornika radova sa znanstvenih i stručnih skupova, periodičnih publikacija i drugih službenih publikacija.
  3. Izdavačka djelatnost posluje u okviru Fakulteta kao obračunska jedinica sa pravima i obvezama pribavljanja i trošenja sredstava u skladu s važećim propisima.
Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Tihomir Florijančić predsjednik 031/554-920 tihomir.florijancic@pfos.hr I/136
prof.dr.sc. Mladen Jurišić član 031/554-881 mladen.jurisic@pfos.hr II/206
prof.dr.sc. Zlatko Puškadija član 031/554-917 zlatko.puskadija@pfos.hr I/138
prof.dr.sc. Vlatka Rozman član 031/554-832 vlatka.rozman@pfos.hr 0/9
Josipa Vrbanić, dipl.ing član 031/554-854 josipa.vrbanic@pfos.hr I/149
Ras Lužaić , dipl.ing. član 031/554-846 ras.luzaic@pfos.hr I/132