Upisi

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 – OUSRH) upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje Sveučilište najmanje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebna znanja, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se, sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.

Upisi u akademsku godinu 2016./2017.

Upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih studija u ak. godinu 2016./2017.

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016./2017 objavit će Rektorski zbor RH u subotu, 14. svibnja, te će biti dostupan na mrežnoj stranici Rektorskog zbora. Prijave za upis na studijske programe vrše se putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Na istim mrežnim stranicama nalaze se sve informacije u vezi s postupkom prijava za upis na sve studijske programe javnih visokih učilišta u RH u 2016./2017. ak. godinu.

Upisne kvote

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predviđeno je 3684 mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske, integrirane sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2016./2017., od kojih je 2805 mjesto za redovite studente RH/EU, 812 mjesta za izvanredne studente i 67 mjesta za studente strane državljane (izvan država članica EU-a).

Iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu studija

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi:

  • 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka, te za studije matematike
  • 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij fizike
  • 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije.

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU-a koji u akademskoj godini 2015./2016. prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU-a, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše tri puta veću od punog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za odgovarajući studij.

Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine, te Preporuke Rektorskog zbora RH o izravnom upisu na visoka učilišta u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti od 11. svibnja 2016. godine pravo upisa imaju:

  • HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
  • (HRVI) HRVATSKI RATNI VOJNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA
  • DJECA SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH BRANITELJA I 100%-TNIH HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA (HRVI) IZ DOMOVINSKOG RATA I. SKUPINE
  • DJECA OSOBA POGINULIH, UMRLIH ILI NESTALIH POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 6., 7. I 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA,
  • DJECA CIVILNI INVALIDI RATA ČIJE JE OŠTEĆENJE ORGANIZMA NASTALO POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA,
  • DJECA MIRNODOPSKIH VOJNIH I CIVLINIH INVALIDA RATA PRVE SKUPINE SA 100%-TNIM OŠTEĆENJEM ORGANIZMA ČIJE JE OŠTEĆENJE ORGANIZMA NASTALO POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 6.,7. I 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA.

Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

Upisne kvote

Upisne kvote (za starije od 25 godina)

Obrazac - preddiplomski sveučilišni studij

Obrazac - preddiplomski stručni studij

Natječaj

Dokumenti