Upis u akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 – OUSRH) upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje Sveučilište najmanje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebna znanja, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se, sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.

Upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te preddiplomskih stručnih studija u ak. godinu 2017./2018.

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. će objaviti Rektorski zbor RH. Natječaj će biti objavljen u Jutarnjem listu u subotu, 13. svibnja 2017. godine. Isti će biti dostupan na mrežnoj stranici Rektorskog zbora i na stranici Sveučilišta. Prijave za upis na studijske programe vrše se putem mrežne stranice www.postani-student.hr. Na istim mrežnim stranicama nalaze se sve informacije u vezi s postupkom prijava za upis na sve studijske programe javnih visokih učilišta u RH u 2017./2018. akademsku godinu.

Upisne kvote

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predviđeno je 3889 mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske, integrirane sveučilišne studije te preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2017./2018., od kojih je 2944 mjesto za redovite studente RH/EU, 875 mjesta za izvanredne studente i 70 mjesta za studente strane državljane (izvan država članica EU-a).

Iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu studija

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi:

  • 5.500,00 KN ZA STUDIJE KOJI SE IZVODE U ZNANSTVENOM PODRUČJU DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, ODNOSNO U NASTAVNOM PODRUČJU DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH STRUKA, TE ZA STUDIJE MATEMATIKE
  • 7.370,00 KN ZA STUDIJE KOJI SE IZVODE U ZNANSTVENOM PODRUČJU TEHNIČKIH I BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, ODNOSNO U NASTAVNOM PODRUČJU TEHNIČKIH I BIOTEHNIČKIH STRUKA TE ZA STUDIJ FIZIKE
  • 9.240,00 KN ZA STUDIJE KOJI SE IZVODE U ZNANSTVENOM PODRUČJU BIOMEDICINSKIH I ZDRAVSTVENIH TE PRIRODNIH ZNANOSTI (OSIM MATEMATIKE I FIZIKE), ODNOSNO U NASTAVNOM PODRUČJU STRUKA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA I ZA UMJETNIČKE STUDIJE.

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU-a koji u akademskoj godini 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH i u 2017./2018. ak. god. upisuje 1. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos utvrđene participacije u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 3. studenog 2015. (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Student koji je u RH studirao u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu redovitog studija iste razine uz subvenciju MZO-a.

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU-a, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše tri puta veću od punog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za odgovarajući studij.

Izvanredni studenti plaćaju 75.000,00 kn za preddiplomski sveučilišni studij Dentalna medicina.

Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđene za studij u odgovarajućem znanstvenom odnosno umjetničkom području.

Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine, te Preporuke Rektorskog zbora RH o izravnom upisu na visoka učilišta u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti od 31. ožujka 2017. godine pravo upisa imaju:

  • HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
  • (HRVI) HRVATSKI RATNI VOJNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA
  • DJECA SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH BRANITELJA I 100%-TNIH HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA (HRVI) IZ DOMOVINSKOG RATA I. SKUPINE
  • DJECA OSOBA POGINULIH, UMRLIH ILI NESTALIH POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 6., 7. I 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA,
  • DJECA CIVILNI INVALIDI RATA ČIJE JE OŠTEĆENJE ORGANIZMA NASTALO POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA,
  • DJECA MIRNODOPSKIH VOJNIH I CIVLINIH INVALIDA RATA PRVE SKUPINE SA 100%-TNIM OŠTEĆENJEM ORGANIZMA ČIJE JE OŠTEĆENJE ORGANIZMA NASTALO POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 6.,7. I 8. ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA.

Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

Upisne kvote

Upisne kvote (za starije od 25 godina)

Obrazac - preddiplomski sveučilišni studij

Obrazac - preddiplomski stručni studij

Natječaj

VAŽNE OBAVIJESTI ZA UPISE NA PREDDIPLOMSKE I STRUČNE STUDIJE U OSIJEKU

VAŽNE OBAVJESTI ZA UPISE NA STRUČNE STUDIJE U VINKOVCIMA

Dokumenti